Skip to main content

Khu vực có nhiều di tích lịch sử với đặc trưng là sự hài hoà giữa công trình nhân tạo và yếu tố thiên nhiên

Title: Khu vực có nhiều di tích lịch sử với đặc trưng là sự hài hoà giữa công trình nhân tạo và yếu tố thiên nhiênNgõ 26/373 Bùi Thị Xuân, Phường Thủy Biều, Huế, Thừa Thiên-Huế, 49132