Skip to main content

Khu vực tương đối nhiều cây xanh, cây dại và chưa được quy hoạch tốt, cũng như nhiều nhà dân xây dựng lấn chiếm bờ sông

Title: Khu vực tương đối nhiều cây xanh, cây dại và chưa được quy hoạch tốt, cũng như nhiều nhà dân xây dựng lấn chiếm bờ sôngBờ sông đường Bùi Thị Xuân