Skip to main content

Tuyến đường đi bộ bờ sông Hương phường Hương Long đã được chỉnh trang nhưng còn thiếu cây xanh và thảm cỏ

Title: Tuyến đường đi bộ bờ sông Hương phường Hương Long đã được chỉnh trang nhưng còn thiếu cây xanh và thảm cỏ104/6 Kiệt 104 Kim Long, Phường Kim Long, Huế, Thừa Thiên-Huế, 49122