Skip to main content

Tuyến đường đi bộ bờ sông Hương phường Hương Long đã được chỉnh trang nhưng còn thiếu cây xanh và thảm cỏ

Usage in Maps: Where would you like to see greening improvements in Huế?