Skip to main content

Phường Tây Lộc nói chung mặc dù có một số điểm không gian xanh nhưng mật độ dân cư rất cao nên diện tích không gian xanh không đủ và thiếu trầm trọng

Usage in Maps: Where would you like to see greening improvements in Huế?