Skip to main content

Virtual Maps

Bản đồ ảo

Where would you like to see greening improvements in Huế?
Bạn muốn thấy những cải thiện về phủ xanh tại Huế ở đâu?

Click on “Add location” at the top right of the map to add a new entry. Nhấp vào “Thêm vị trí” ở trên cùng bên phải của bản đồ để thêm mục mới.

+Add location. Thêm vị trí.

Nguồn tài trợ

Đơn vị thực hiện

Where would you like to see greening improvements in Huế? Bạn muốn thấy những cải thiện về phủ xanh tại Huế ở đâu?