Skip to main content

Virtual Maps

Bản đồ ảo

Where is your favorite green space in Huế?
Địa điểm nào là không gian xanh yêu thích của bạn ở Huế?

Click and drag the marker to share your favorite green space in Huế. Please submit one location at a time, but feel free to submit this form as many times as you wish / Nhấp và kéo điểm đánh dấu để chia sẻ không gian xanh yêu thích của bạn tại Huế. Vui lòng gửi từng địa điểm một, nhưng bạn có thể gửi biểu mẫu này bao nhiêu lần tùy ý.
Place the mark to the Map / Xin vui lòng đánh dấu vào Bản đồ.*
Please tell us why you chose this location / Xin vui lòng cho chúng tôi biết lý do bạn chọn địa điểm này.*

Where would you like to see greening improvements in Huế?
Bạn muốn thấy những cải thiện về phủ xanh tại Huế ở đâu?

Click and drag the marker to share where you would like to see greening improvements in Huế. Please submit one location at a time, but feel free to submit this form as many times as you wish / Nhấp và kéo điểm đánh dấu để chia sẻ nơi bạn muốn thấy những cải thiện về phủ xanh tại Huế. Xin vui lòng gửi từng địa điểm một, nhưng bạn có thể gửi biểu mẫu này bao nhiêu lần tùy ý.
Place the mark to the Map / Xin vui lòng đánh dấu vào Bản đồ.*
Please tell us why you chose this location / Xin vui lòng cho chúng tôi biết lý do bạn chọn địa điểm này.*

Nguồn tài trợ

Đơn vị thực hiện