Skip to main content

Dự án

GreenCityLabHuế

GreenCityLabHuế nhằm hỗ trợ Huế hưởng lợi nhiều nhất từ những tiềm năng cây xanh-mặt nước của thành phố đã được xác định trong các đánh giá và dự án trước đây.

Phòng thí nghiệm cung cấp không gian cho sự sáng tạo, thảo luận và kiểm chứng về mặt khoa học với mục đích tạo ra và chia sẻ kiến thức và ý tưởng về các giải pháp dựa trên tự nhiên, đồng thời phát triển các khái niệm để tận dụng tốt nhất GBI và NBS hiện có và mới.

Với nhiều sự kiện và hoạt động đa dạng, chẳng hạn như triển lãm, trưng bày, xây dựng các kịch bản sử dụng đất, các hoạt động kỹ thuật số, cũng như các sự kiện kỹ thuật số và tương tự, GreenCityLabHuế muốn thúc đẩy các công dân, nhà khoa học, các tổ chức tư nhân và công cộng và các nhà ra quyết định để cùng phát triển, phối hợp và chia sẻ kiến thức, ý tưởng để xây dựng và duy trì một thành phố Huế xanh trong.

Quý vị hãy xem các hoạt động trực tiếp và kỹ thuật số cũng như các sự kiện hiện tại và sắp tới của chúng tôi.

Triển lãm/Trưng bày
Khu vực thí điểm
Các sự kiện
Giới thiệu chung
Mô hình

GreenCityLabHuế

Nature-Based Solutions IconCác giải pháp dựa

vào tự nhiên

News IconTin tức

mới nhất

Abou Us IconVề chúng

tôi

Nguồn tài trợ

Đơn vị thực hiện