Về chúng tôi

Các tổ chức và cơ quan đơn vị tham gia dự án GreenCityLabHue được chia thành 3 nhóm (Ban chủ nhiệm dự án mở rộng, đối tác dự án Việt Nam và đối tác thông tin) dựa trên mức độ chuyên sâu và trách nhiệm của các bên tham gia trong dự án.

Ban chủ nhiệm dự án mở rộng bao gồm Khoa Địa lý – Đại học Humboldt Berlin (HUB), Viện Độc lập về các vấn đề Môi trường (UfU) tại Berlin và Viện nghiên cứu khoa học Miền Trung (MISR) tại Huế, Việt Nam, bằng hợp đồng phụ. Ban chủ nhiệm chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các WP của dự án, theo đó các đối tác liên kết thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Các đối tác dự án Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế có liên hệ trực tiếp đến dự án bao gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, và Khoa Kiến trúc – Trường Đại học Khoa học Huế (HUSC) đều tham gia các buổi hội thảo cũng như cuộc họp chính thức của dự án. Ngoài ra còn có các bên liên quan khác đóng vai trò là đối tác phỏng vấn và chịu trách nhiệm trong việc thu thập dữ liệu tại chỗ. Họ hỗ trợ dữ án thông qua việc cung cấp thông tin, kiến thức và tầm nhìn phát triển cho cơ sở dữ liệu dự án trung tâm và họ cũng có quyền truy cập trực tiếp vào đó. Hơn nữa, đối tác thông tin chính là những cá nhân, tổ chức có kiến thức và tầm ảnh hưởng ở một mức độ nhất định trong sự phát triển đô thị của địa phương. Họ đóng góp vào sự phát triển cơ sở dữ liệu thông qua chia sẻ những ý tưởng, thông tin và tầm nhìn nhưng không là đối tác trực tiếp của dự án.

Viện Độc lập về các vấn đề Môi trường – UfU

Trong dự án hợp tác nghiên cứu, UfU thực hiện gói công việc về tạo lập không gian học tập và thông tin công cộng, gọi là “Green City Lab” cũng như thiết kế, tiến hành và đánh giá các kết quả phỏng vấn các bên liên quan. UfU cũng tập trung vào sự tham gia của các cá nhân và các bên liên quan phù hợp từ các tổ chức xã hội dân dụng, các tổ chức khoa học, chính trị và cơ quan quản lý ở Việt Nam và truyền thông nội bộ và bên ngoài với các đối tác của dự án và công chúng ở Đức và Việt Nam. Thêm vào đó, sự phối hợp và giám sát các hoạt động và sự kiện của dự án cũng là một trong những nhiệm vụ của UfU.

Liên hệ

Fabian Stolpe
Unabhängiges Institut für Umweltfragen – UfU e.V.
Greifswalder Str. 4
10405 Berlin
Tel.: +49 [30] 4284 993 33
Fax: +49 [30] 4280 04 85
fabian.stolpe@ufu.de

Đại học Humboldt Berlin

Bên cạnh giám sát về mặt khoa học, HUB, chuyên gia về mô hình hóa sử dụng đất, GBI và NBS, chịu trách nhiệm trong gói công việc dành riêng cho việc phát triển các diễn giải và tầm nhìn dựa trên các bên liên quan về GBI và mô hình hóa các kịch bản thay đổi sử dụng đất dựa trên các diễn giải. Mục tiêu của giai đoạn định hình là phát triển các diễn giải kiến thức chuyên sâu trong đó có sự hợp tác với các bên liên quan tại địa phương, các chuyên gia và người hành nghề, xem xét đến sự can thiệp các không gian thiên nhiên trong đô thị và tiềm năng về GBI, những kết quả thu được từ việc phỏng vấn các bên liên quan và các mục tiêu đạt được cho các kết quả được xác định từ trước (thích ứng với biến đổi khí hậu, sức khỏe, ngập lụt…). Sau đó, dịch các bản diễn giải thành các quy tắc tính toán (mã) nhằm mô hình hóa sự thay đổi sử dụng đất trong GIS and mô phỏng sự thay đổi sử dụng đất bằng kịch bản thử nghiệm và tạo nên các bản đồ để hiện hữu hóa những thay đổi đó. Thêm vào đó, HUB nêu rõ các lợi ích của GBI và NBS, cụ thể trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu và ngập lụt. Bao gồm trình bày các trường hợp nghiên cứu điển hình mà GBI và NBS đã thực hiện thành công và việc tích hợp các biện pháp để thiết lập GBI và NBS vào việc phát triển các diễn giải dựa vào các bên liên quan nhằm chứng minh những hiệu quả của nó.

Liên hệ

Prof. Dr. Dagmar Haase
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
Geographisches Institut
Landschaftsökologie
Unter den Linden 6
10099 Berlin
Tel.: +49 [30] 2093 9445
Fax: +49 [30] 2093 6848
dagmar.haase@geo.hu-berlin.de

M.Sc. Jessica Jache
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
Geographisches Institut
Landschaftsökologie
Unter den Linden 6
10099 Berlin
Tel.: +49 [30] 2093 6893
Fax: +49 [30] 2093 6848
jessica.jache@geo.hu-berlin.de

GreenCityLabHuế

Nature-Based Solutions Icon

Các giải pháp

dựa vào tự nhiên

GreenCityLabHue Project Icon

Dự án

GreenCityLabHuế

News Icon

Tin tức

mới nhất

Nguồn tài trợ

BMBF Logo

Đơn vị thực hiện

HU Logo UfU Logo