Skip to main content

Tải tài liệu

Dưới đây, bạn có thể tải xuống các ấn phẩm và tài liệu của dự án về Giải pháp dựa vào thiên nhiên và Cơ sở hạ tầng cây xanh – mặt nước ở Huế: 

Các báo cáo:

Báo cáo dự án cuối kì

GreenCityLabHuế: Các gii pháp da vào thiên nhiên nhm tăng cưng kh năng chng chu trưc biến đi khí hu ti các đô th min Trung Vit Nam

Status Quo Report

Nature-based Solutions in the city of Hue

Land-use change modelling at city-level

Modelling the implementation of land-use changes and nature-based solutions

Tập sách nhỏ về Triển lãm/Trưng bày GreenCityLabHuế:

Cuốn sổ tay sau đây tóm tắt về Triển lãm / Trưng bày GreenCityLabHuế và chỉ ra cách Cơ sở hạ tầng cây xanh-mặt nước thúc đẩy thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Tập sách nhỏ về Triển lãm/Trưng bày:

GreenCityLabHuế

Các công bố khoa học:

Wellmann et al. 2020

Remote sensing in urban planning: Contributions towards ecologically sound policies?

GreenCityLabHuế

News Icon

Tin tức

mới nhất

GreenCityLabHue Project Icon

GreenCityLab

Huế

Abou Us Icon

Về chúng

tôi

Nguồn tài trợ

Đơn vị thực hiện