Skip to main content

Đây là công viên nhỏ đóng vai trò ngăn cách đường giao thông

Usage in Maps: Where is your favorite green space in Huế?