Skip to main content

Where is your favorite green space in Huế?

Click and drag the marker to share your favorite green space in Huế. Please submit one location at a time, but feel free to submit this form as many times as you wish / Nhấp và kéo điểm đánh dấu để chia sẻ không gian xanh yêu thích của bạn tại Huế. Vui lòng gửi từng địa điểm một, nhưng bạn có thể gửi biểu mẫu này bao nhiêu lần tùy ý.
Place the mark to the Map / Xin vui lòng đánh dấu vào Bản đồ.*
Please tell us why you chose this location / Xin vui lòng cho chúng tôi biết lý do bạn chọn địa điểm này.*