Skip to main content

Đây là khu vực ít người dân sinh sống và khai thác nên diện tích không gian xanh còn nhiều

Usage in Maps: Where is your favorite green space in Huế?