Skip to main content

Hồ có giá trị lịch sử quan trọng (hình thành từ triều Nguyễn) và giá trị sinh thái, môi trường cho khu vực Kinh thành Huế

Usage in Maps: Where is your favorite green space in Huế?