Skip to main content

Đây là khu vực sinh hoạt thể thao của người dân trong khu vực Kinh thành Huế

Usage in Maps: Where is your favorite green space in Huế?