Skip to main content

Viễn thám đã phát triển trở thành công cụ chính cho nhiều lĩnh vực phân tích môi trường khác nhau, do đó tích cực cung cấp thông tin chính sách trên các lĩnh vực. Để đánh giá mức độ mà viễn thám đóng góp vào khoa học quy hoạch đô thị theo định hướng sinh thái, chúng tôi đã thực hiện tổng quan, hệ thống các tài liệu bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu SCOPUS, tìm kiếm các bài viết tích hợp kiến ​​thức về quy hoạch đô thị, viễn thám và hệ sinh thái. Chúng tôi đã xem xét 186 bài báo, phân tích các vấn đề khác nhau trong môi trường đô thị trên toàn thế giới. Các phát hiện chính bao gồm mức độ tích hợp giữa ba lĩnh vực còn hạn chế, chỉ có 12% bài báo tích hợp đầy đủ hệ sinh thái, viễn thám và quy hoạch đô thị trong khi 24% nghiên cứu chỉ sử dụng các phương pháp cụ thể từ một lĩnh vực. Phần lớn các nghiên cứu đều hướng tới việc đóng góp vào cơ sở kiến ​​thức hoặc theo dõi các tác động của các chính sách hiện hành. Rất ít nghiên cứu có liên quan trực tiếp đến chính sách bằng cách đóng góp vào các vấn đề trực tiếp trong quy hoạch và đưa ra các đề xuất hoặc đánh giá thiết kế cụ thể. Khả năng tiếp cận của các kết quả khoa học vẫn còn hạn chế, vì phần lớn các bài báo trên tạp chí không phải là truy cập mở và các tấc giả thường sử dụng phần mềm và dữ liệu độc quyền. Để khắc phục những vấn đề này, chúng tôi đề xuất ba định hướng tương lai cho khoa học cũng như ba điểm cách thức tiềm năng để sử dụng viễn thám trong quy hoạch đô thị ứng dụng. Bằng cách đó, dữ liệu viễn thám có thể trở thành một công cụ quan trọng góp phần tích cực vào các chính sách, sự tham gia của người dân và các biện pháp lập kế hoạch cụ thể bằng cách cung cấp các phân tích môi trường độc lập và hiệu quả về chi phí.

Tóm tắt bằng hình ảnh