Skip to main content

Dự án GreenCityLabHuế nhằm cung cấp các giải pháp dựa vào thiên nhiên (NBS) cho thành phố Huế để đối phó với những thách thức sắp tới như tăng trưởng kinh tế và gia tăng dân số cùng với mức độ hứng chịu ngày càng tăng trước các tác động bất lợi từ biến đổi khí hậu. Qua đó, dự án tiến hành theo ba giai đoạn: Đầu tiên, trong giai đoạn xác định (2019-2021), nhóm dự án quốc tế đã phân tích những thách thức dự kiến trong bối cảnh biến đổi khí hậu, hiện trạng của NBS và cơ sở hạ tầng xanh-xanh mặt nước (GBI) trong thành phố, và khuôn khổ kinh tế – xã hội, luật pháp và chính trị để thực hiện các giải pháp dựa vào thiên nhiên. Bên cạnh đó, các dự thảo đầu tiên về các kịch bản có thể có cho sự phát triển trong tương lai của NBS và GBI đã được thảo luận với các bên liên quan và người dân và các địa điểm để phát triển NBS và GBI trong tương lai cũng đã được xác định. Trong giai đoạn dự án tiếp theo, giai đoạn nghiên cứu và phát triển (giai đoạn R&D bắt đầu từ tháng 4 năm 2021), các kịch bản sẽ được phát triển và cụ thể hóa, một kế hoạch hành động toàn thành phố sẽ được phát triển và các ví dụ can thiệp đầu tiên sẽ được thực hiện cho mục đích thử nghiệm và minh họa. Cuối cùng, trong giai đoạn thực hiện dự án (bắt đầu từ năm 2025), các đề xuất được lựa chọn từ kế hoạch hành động này sẽ được thực hiện và có hiệu lực.

Giai đoạn định nghĩa đã kết thúc gần đây. Tại đây, bạn có thể tải xuống báo cáo cuối cùng của giai đoạn xác định dự án.báo cáo cuối cùng của giai đoạn xác định dự án.